.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ปฏิทินปฏิบัติงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
 
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ปีการศึกษา 2561
เดือน ปี
วันที่
งานกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม 61
2 - 4
ขออนุมัติโครงการ
คณะครู
8-11
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ฝ่ายงบประมาณ      และคณะครู
14-15
เตรียมเปิดภาคเรียน
คณะครู
15
ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน
ผู้อานวยการ
16
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
คณะครู
30
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้อานวยการ
มิถุนายน 61
18
ประชุมคณะครูฝ่ายวิชาการ
ครูชุติมา
14
กิจกรรมวันไหว้ครู
ครูตรีสุคนธ์และคณะ
25
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา และโรงเรียนสุจริต
ครูเรณูครูจารุพร และคณะ
กรกฎาคม 61
19
เข้าค่ายคุณธรรม ชั้น ป. 6
ครู ป. 4-6
24
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
นิเทศโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
ครูเรณูและคณะครู
25
กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่
ครูวรัธน์และคณะ
 
26
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล   ที่10
ครูตรีสุคนธ์และคณะ
สิงหาคม 61
3
ทัศนะศึกษา ป. 1-3
ครูณัฐยาและครูป.1-3
10
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ครูตรีสุคนธ์และคณะครู
16
กิจกรรม ASEAN DAY
ครูชนิกานต์และคณะครู
14
ทัศนะศึกษา ป. 4-6
ครูรวิสุดาและครูป. 4-6
20 - 24
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ครูวิราวรรณและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
ตุลาคม 61
 
 
 
1-2
วัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1
คณะครู
8
ประชุมครู สรุปผลการจัดการศึกษา ประเมินโครงการครั้งที่ 1
คณะครู
10
ส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน
ครูประจำชั้น,ประจำวิชา
11-31
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คณะครู
เดือน ปี
วันที่
งานกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
พฤศจิกายน 61
1
เปิดภาคเรียนที่ 2
คณะครู
 
4
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้อำนวยการ
22
วันลอยกระทง
คณะครูและนักเรียน
26
ประชุมฝ่ายวิชาการ
ครูชุติมา
 
29
กิจกรรม Day Camp ป.1-3
ครูศิริจันทร์และคณะครู
 
28-30
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4-6 จ.สระบุรี
ครู ป.4-6
ธันวาคม 61
4
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 ,วันพ่อและวันรัฐธรรมนูญ
ครูตรีสุคนธ์และคณะ
25
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ครูกฤติยาณีและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ครูตรีสุคนธ์และคณะครู
 
 
 
มกราคม 62
11
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ครูพีรทัศน์และคณะครู
25
ส่งข้อมูลสารสนเทศ วัดและประเมินผลที่ฝ่ายวิชาการ
-ข้อมูลสารสนเทศ
-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
-แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
 
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น
กุมภาพันธ์ 62
2
สอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูอัญชลีและครูชั้น ป.6
 
 
 
มีนาคม 62
 
ทดสอบการอ่าน ชั้น ป.1
NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 -   ทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
    ชั้น ป.2,4,5
ครูอรอนงค์
ครูชุติมา
ครูตรีสุคนธ์ ครูวรัธน์
ครูกานดา และคณะครู
1
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ส่งครูประจำชั้น
ครูผู้สอน
4-5
วัดผลปลายปีชั้น ป.6
ครูชั้น ป.6
6-7
วัดผลปลายปีชั้น ป.1-5
ครูชั้น ป.1-5
8
กิจกรรมกีฬาภายใน
ครูวีรศักดิ์และคณะครู
13
ส่งคะแนนตัดสินผลการเรียนที่ครูประจำชั้น
ครูผู้สอน
18
ครูประจำชั้นส่งหลักฐานวัดและประเมินผล
ที่ฝ่ายวัดผล
ครูประจำชั้น
 
เดือน ปี
วันที่
งานกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
 
22-27
จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพ??
ปฏิทินปฏิบัติงาน 61.docx
 

 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 8 เมษายน 2563
 
 

คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.220.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 11,249,136
 
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
33/3 หมู่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 02-1950575,02-1950576,02-9031398  Fax : 02-9031398
Email : kaewinsutha59@gmail.com