.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ปฏิทินปฏิบัติงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
 

เดือน ปี

วันที่
งานกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม 58
1-6
ขออนุมัติโครงการ
คณะครู
7-12
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ฝ่ายงบประมาณ      และคณะครู
14-15
เตรียมเปิดภาคเรียน
คณะครู
15
ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน
ผู้อานวยการ
18
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
คณะครู
30
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้อานวยการ
มิถุนายน 58
17
ประชุมคณะครูฝ่ายวิชาการ
ครูชุติมา
18
กิจกรรมวันไหว้ครู ครูอัญชรีและคณะ
24
ประชุมโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา และโรงเรียนสุจริต
ครูปราโมทย์ และคณะ
กรกฎาคม
23-24
เข้าค่ายคุณธรรม ชั้น ป. 6
ครู ป. 4-6
29
กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ครูอัญชลี, ครูณัฐยา
ครูพิพัฒนชัย
สิงหาคม 58
1-15
เตรียมรับการประเมิน Three in one
คณะครู
10
กิจกรรม  ASEAN DAY
หัวหน้ากลุ่มสาระ
11
13
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ครูสุภัทตราและคณะครู
ทัศนะศึกษา ป. 1-3
ครูณัฐยาและครู ป. 1-3
14
ทัศนะศึกษา ป. 4-6
ครูรวิสุดาและครูป. 4-6
17-21
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ครูพีรทัศน์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กันยายน 58
30ก.ย.-1ต.ค.
วัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1
คณะครู
ตุลาคม 58
 
 
 
9
ประชุมครู สรุปผลการจัดการศึกษา ประเมินโครงการครั้งที่ 1
คณะครู
31
ส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน
คณะครู
11-31
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
คณะครู
พฤศจิกายน 58
2
เปิดภาคเรียนที่ 2
คณะครู
6
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้อำนวยการ
20
กีฬาภายในวันลอยกระทง
ครูพลากรและคณะครู
25
วันลอยกระทง
คณะครู
27
ประชุมฝ่ายวิชาการ
ครูชุติมา
 
ธันวาคม 58
4
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันรัฐธรรมนูญ
คณะครู
25
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ครูกฤติยาณีและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ครูพีรทัศน์และคณะครู
มกราคม 59
15
ส่งข้อมูลสารสนเทศ วัดและประเมินผลที่ฝ่ายวิชาการ
-ข้อมูลสารสนเทศ
-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
-แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
 
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น
 
6
กิจกรรม Day Camp
ครูศิริจันทร์และคณะครู
8
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ครูพีรทัศน์และคณะครู
21-23
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป. 4-6
ครูคนึงและคณะครู
 
O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 -   ทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
    ชั้น ป.2,4,5
ครูอัญชลี
ครูชุติมา
ครูตรีสุคนธ์ ครูอัญชรี
ครูคนึง และคณะครู
กุมภาพันธ์ 59
15
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ส่งครูประจำชั้น
ครูผู้สอน
มีนาคม 59
1-3
วัดผลปลายปี
ครูผู้สอน
 
14
ส่งคะแนนตัดสินผลการเรียนที่ครูประจาชั้น
ครูผู้สอน
18
ครูประจำชั้นส่งหลักฐานวัดและประเมินผล
ที่ฝ่ายวัดผล
ครูประจำชั้น
21
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ป.6
คณะครู
22-30
จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปี (SAR)
คณะครู
31
ประกาศผลการเรียน
ครูประจำชั้น
1-8
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและโครงการ
คณะครู

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 58.docx
 

 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
 
 

คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.170.159
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,927,705
 
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
33/3 หมู่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 02-1950576  Fax : 02-9031398
Email : Banraibj@gmail.com